atNAUJIntuose talentuose Marijos Teresės Rožanskaitės vieno kūrinio analizė Monika Krikštopaitytė

#14
2008    11    14

Marija Teresė Rožanksaitė gimė 1933 m. 1941 m. su šeima buvo ištremta į Altajaus kraštą. 1948 m. su motina pabėgo iš tremties vietos ir grįžo į Lietuvą. 1953-1959 metais Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) studijavo tapybą. Nuo 1966 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė daugiau kaip 12 personalinių parodų, instaliacijų, akcijų. Jos kūrinių turi įsigįję Lietuvos bei užsienio muziejai ir privatūs kolekcininkai. 1968-2001 metais dirbo Vilniaus keturmetėje vaikų dailės mokykloje (dabar J. Vienožinskio dailės mokykla) mokytoja-eksperte. 2002 m. dailininkei buvo suteikta Lietuvos dailininkų sąjungos premija ir aukso ženkliukas už 2001 m. sukurtas instaliacijas.

Menininkės darbai išsiskyrė ne tik savitos meninės kalbos paieškomis, bet ir socialiniu angažuotumu. Jos tapyboje unikaliai susipina fotorealizmas ir abstrahuotos erdvės, sukuriančios klaustrofobišką atmosferą. M.T. Rožanskaitė kūrė tapybos darbaus, instaliacijas, asambliažus.

Pateikiame meno kritikė Monikos Krikštopaitytės išnagrinėto M.T. Rožanskaitės kūrinio „Žaizda” analizę.

Apie skausmo dvasingumą
Marijos Teresės Rožanskaitės tapybos darbas „Žaizda“ (1984-1987m.)

 Kūrinio sudedamosioms dalims įvardinti užtenka trijų žodžių: dangus, lova (arba patalas) ir kūnas. Vien pastarųjų įsitvėrus, nusipieštų gan banalus romantinis vaizdelis, kurį mums nuolat pasiūlo populiarios dainos apie įsimylėjimus ar net audinių minkštiklio reklaminė situacija. Tačiau Marijos Teresės Rožanskaitės dangus nėra realistiškas dangus, nors ir yra tikėtinos tikram dangui mėlynos spalvos. Paveikslo mėlis pernelyg vientisas, pernelyg plokščias, pernelyg abstraktus – toks, koks būna auksinis fonas ikonose žymintis transcendentinę erdvę. Nors menininkė mėgsta naudoti auksą su visa jos Kristoforiškąja (perkeliančia į kitą „krantą“) simbolika, šį kartą fonui parinkta Dievo motinos (Dangaus karalienės) drabužio spalva. Taip galėjo atsitikti todėl, kad prireikė svarbiausio Švenčiausiosios aspekto – gailestingumo, mat paveikslo pataluose guli ne erotiškas Veneros kūnas, o sužeistasis, apie ką mus įspėja jau pats kūrinio pavadinimas – „Žaizda“.

Kad tas kiaušinio pavidalas visgi yra kūnas, mums pasako trys dalykai: rusvai rausva jo spalva, vieta ir padėtis (horizontaliai guli lovoje) ir gan realistiškai nutapyta, trimis siūlėmis susiūta žaizda, kokios būna tik ant gyvo, oda saugančio kraują ir kitus poodinius darinius, kūno. Uždaigstytą plotelį pratęsia kraujo raudonumo įpjova, kuri patvirtina pavidalo ryšį su gyva „mėsa“. Kaip žinia, kraujuoti gali bet kuris žinduolis, todėl natūraliai kyla klausimas iš ko suprasti, kad pavaizduotas žmogus. Juk po siurrealizmo, sutraukiusio fantazijos žirgų vadeles, lovoje teoriškai galėtų atsidurti bet kas: katinas, žuvis, šaukštas. Ieškant žaizdoto ovalo žmogiškumo apraiškų, galima būtų save įtikinti, kad iš po antklodės kyšo pailgos formos beplaukis pakaušis, na dar galėtų būti siurrealistiškai per didelis nykščio galas. Tačiau, turint galvoje to pačio laikotarpio daugybę kitų M.T. Rožanskaitės darbų, kuriuose vaizduojami ligoniai labai panašiose lovose, sunku būtų patikėti, kad menininkei rūpi pokštauti ar tenkinti išlaisvintos vaizduotės įgeidžius. Šįkart atsakymą mums kište pakiša neperkeltinės prasmės kūrinio pavadinimas – „Žaizda“. Šioji sutampa su žmogiškuoju kūnu ir yra jo metonimija (jis/ji lyg skaudanti žaizda). Kenčiantysis tyčia apibendrintas iki išblukusio kontūro juosiamo neatpažįstamo objekto. Tokiu būdu gulintysis žiūrovui regisi kaip svetimas, neaiškus ir todėl bauginantis ne mažiau nei Hieronymo Boscho ar Bruegelio pragaruose deformuotos žmogystos. Kad erdvė ir nereali, visgi tai ne pragaro situacija turinti grasinti gyviesiems pražūtimi ir skatinti būti dorovės broliais ir seserimis.

Kūnas, kad ir pavirtęs pačiu skausmu, kad ir nebetoli dangiškojo gailestingumo uždangos, kol kas dar yra žemėje, tiksliau sakant – gausiai drapiruotuose pataluose. Pagalvė ir antklodė nutapyti preciziškai realistiškai, nors turi savyje metalo kietumo (turbūt dėl to pilko atspalvio ir kampuotų raukšlių), palietus regis pajustum įšalusio medvilninio audinio šiugždėjimą. Gultas vienintelis kūrinyje turi svorį ir sukibimą su žeme. Nei grindų, nei pačios žemės mes nematome, nes ji pasislėpusi už paveikslo rėmų, bet lovos materialumas neleidžia suabejoti pastarosios buvimu. Žvelgiant į paveikslo struktūrą kaip į peizažą (A. Andriuškevičiaus teigimu, jei jau paveiksle yra horizonto linija, tai kūrinį galima vertinti kaip peizažą), patalai, užimantys apatinę vieną trečiąją ploto dalį, šiame peizaže ir būtų toji žemė. Juolab, kad virš jos tik dangus…

Jau vien dėl anksčiau mano minėto guolio šaltumo, pilkumo ir, žinoma, jo gyventojo niūrumo, nesunku suprasti, kad šis neturi nieko bendro su dekadansiškųjų Venerų gultais. Nors į spindulius panašūs pagalvės linkiai bei improvizuotai susirangiusios klostės, esančios tolėliau nuo pasliko kūno, vizualiai primena Rembrandto Danajos guolį, kūrinio tema sugestijuoja lyginimą verčiau su Dievo motinos mirties patale ikonografija. Marijos mirties scena, daugeliu atvejų, būna labiau simbolinė, mažiau kūniška, todėl patalai religiniuose paveiksluose tvarkingi. Tuo tarpu šioje scenoje, susijusioje su mirtingumu, antklodės sujauktos, pažymėtos po ja spazmiškai judančio kūno. Šį teiginį geriausiai iliustruoja rodyklės smaigalio formos raukšlės esančios prie atidengto gulinčiojo. Bandant atkurti judesį, kuris suformavo tokią antklodės konfigūraciją, galima būtų manyti, kad buvo atliktas staigus stumiantis judesys lyg ginantis. Lygiai taip pat ir su pagalve – tai, ką sąlyginai būtų galima pavadinti galva, yra stipriai įsirėžę, lyg genama spazmo. Jei jau sutarėm, kad kūrinyje nėra erotinės aistros galimybių, drįsčiau teigti, kad patalus taršo fizinis skausmas apsigyvenęs tame keistame kūne.

Tuo tarpu išsiaiškinome, kad visi trys paveikslo elementai yra, nors ir netiesiogiai, susiję su krikščioniškąją ikonografija: fonas kaip transcendentinis dangus pranašaujantis anapusybę; kenčiantis mirtingas kūnas kaip pragaro skausmo šmėkla ar kenčiantis šventasis; ir patalas kaip kai kurių šventųjų paskutinė žemiškojo egzistavimo vieta. Taipogi yra visiškai aišku, kad kūrinys nėra religinis. Veikiau galima būtų kalbėti apie „Žaizdos“ dvasingumo dimensiją, nei apie religingumo. Krikščioniškai ikonografijai, lygiai kaip ir Marijos Teresės Rožanskaitės kūrybai, kančios motyvas yra itin būdingas, todėl jų keliai susitinka. Tik jei pirmoji turi aiškius herojus ir konkrečias istorijas, menininkei –  atvirkščiai – labiau rūpi bevardis skausmas įkalintas vienatvės ir nevilties. Kita vertus, abiem atvejais kančiai siekiama suteikti universalumo kokybę. Gal būt todėl skirtingi tikslai siekiami tomis pačiomis priemonėmis lyg tarp susisiekiančių indų keičiantis reikalingais elementais (pasaulietinė dailė skolinasi ikonografinius simbolius, o religinė – materialumą vardan paveikumo).

1984 metais tarybinėje Lietuvoje religinio turinio paveikslai nebuvo pageidaujami, todėl kūrinių bent jau pavadinimai turėjo prisitaikyti prie cenzūros reikalavimų. Šalia kitų kūrinių, kaip tuomet vadinta „medicinos tema“, kur vaizduojamos į neviltingą meditaciją panirusios senutės tarp tipiškų ligoninės lovų, po rentgeno aparatu gulinčios moterys ir panašiai, „Žaizda“ legitimuojasi kaip dar vienas ligonio skausmą ir netikrumą nusakantis tapybos darbas. Tačiau būdamas atskiru kūriniu, jis atsiduria arčiau sakralumo lygmens nei dailiai ištapytas Antano Kmieliausko „Kristaus prisikėlimas“. Dėl radikalaus minimų kūrinių skirtumo labiausiai kaltu laikyčiau ne temų neatitikimą, o skirtingą kūrinių gylį.

Tarybinėje, o tai reiškia idėjiškai suvaržytoje, Lietuvos tapyboje yra pakankamai būdinga vaizduoti palaužtą, kenčiantį žmogų. Antai panašaus amžiaus menininkų, kaip Valentinas Antanavičius ar Vincas Kisarauskas, darbuose jų apstu. Deformuotas figūras slegia, maitoja ar joms grasina įvairūs mechanizuoti, savo masteliu galingesni pavidalai. Tuo tarpu M.T. Rožanskaitės personažus daugeliu atvejų griaužia kažin koks neįvardintas blogis iš vidaus. Jei minėtų tapytojų darbuose figūros dar turi kovos, pasipriešinimo su išoriniu priešu užtaiso, tai Rožanskaitės žmogus yra pasidavęs, trapus, netgi laukiantis išlaisvinančios baigties. Tokiu būdu ir vėl prisišliejome prie krikščioniškųjų vertybių – kuklumo, susitaikymo, savo laikinumo suvokimo imperatyvų.

Figūrų pažeidžiamumo pobūdžiu, M.T. Rožanskaitės žmogus artimesnis Franciso Bacono 7-to dešimtmečio kūriniams, kur žmogaus kūnas panašesnis į žaizdą, nei į V.Kisarausko sulinkusį bet nepasiduodantį Sizifą. Bacono kankiniai irgi išeksponuojami grėsmei lyg neišryškinta fotojuostelė šviesai nesvetingoje erdvėje. Čia taip pat nenurodomas blogio kaltininkas jokia matoma forma. Beje, šiam dailininkui irgi nesvetima krikščioniškoji ikonografija, tik šią jis naudoja tiesiogiai (rėkiantys popiežiai) ir iškreiptu būdu (ne sekdamas tradicija ir naudodamas šios reikšmes, o keldamas abejones, ironizuodamas). Mano lyginami menininkai visais kitais atžvilgiais yra labiau skirtingi, nei panašūs. Ypač laiko pojūčiu. Bacono nutapytose scenose laikas būna kritinis, net jei paveiksle niekas nerėkia. Regis kančia kaip spazmas įstringa laike. Kitaip tariant, ten laikas yra nepakenčiamas. Tuo tarpu Rožanskaitės kūrinių veikėjai, nors taipogi yra atiduoti mirčiai ar jos pasiuntiniams į nagus, priima kančią, plūduriuoja jos sunkybėje. Kitaip tariant – laikas yra kenčiamas, kad ir koks begalinis jis atrodytų. Todėl galėtume ir „Žaizdą“, ir ne vieną kitą jos darbą pavadinti meditatyviu. Nesunku pastebėti, kad, lyginant su Baconu, menininkė savo veikėjams daug švelnesnė. Kitaip tariant – empatiška. Pavyzdžiui „Žaizdoje“ kenčiantysis yra užklotas. Kas, kad patalas yra mažai guodžiantis lyg kokia amžino įšalo žemė, tačiau pats veiksmas „užkloti“, „apgaubti“, savo prigimtimi labai krikščioniškas ir verčia prisiminti ne kartą jos kūryboje tapusią atspirtimi – menininkės autoritetą – gailestingą vienuolę Motiną Teresę. Už paveikslo slypinčios atjautos galime rasti ir erdvės pasirinkime. Jei Bacono nelaimėliai būva patalpinti ankštoje, tamsioje, mitologinio banginio vidurius primenančioje erdvėje, tai Rožanskaitės žaizdotasis esti šalia abstraktaus mėlio, jo vidinio puvimo neapsukina dar ir išorinis slėgis. Simbolinėje plotmėje menininkės rūpesčio objektas nors ir kenčia, tačiau nerodomas kaip niekingas padaras, pūliuojanti mėsa su konotacijomis apie jame įsiskverbusį blogį, kurias sutinkame Viduramžių raštuose ar Šarūno Saukos kūryboje.

Kaip teigė menotyrininkas Jonas Valatkevičius, išskirtinė menininkės savybė yra drąsa. Gebėjimas žvelgti nepakeliamiems dalykams tiesiai į akis. Tuojau pat pasisiūlo kitas klausimas: ar gebės žiūrovas ilgiau užlaikyti žvilgsnį į menininkės nepatogių temų darbus? Regis M.T. Rožanskaitė numatė ir tai – refleksyviam bjaurumo atstūmimui sutramdyti tapytoja pasitelkia estetiką ir ikonografiją. Pirma – ji moka tapyti realistiškai, daug kas pasakytų – tiesiog gražiai. Kaip antai „Žaizdoje“ patalynės klosčių ritmas primena graikiškų deivių drabužius siūbuojančius džiaugsmingos procesijos metu. Antra – realistiškumas peržengia pats save ir kartais vaizdas tampa net nebetikroviškas,  t.y. – leidžia atsirasti saugiam atstumui su kūriniu. Ir galiausiai – referencijos į krikščioniškąją ikonografiją, kuri mus išmokė ir per daugelį amžių pripratino būti paguostiems, teikia mažutę viltį. Jei ne šiam gyvenimui, tai bent tam, kuris bus po jo.

Simuliacijos ir neurozės. Hip hop'o fronte nieko naujo. Paroda „Pradžios“ galerijoje „Vartai“

Tautvydas Bajarkevičius

#Tinkliniai susidūrimai prisijungus#

Paulius Andriuškevičius

Disleksijos simptomai ir nerimo banalumas

Monika Kalinauskaitė

Pokalbis su Lina Lapelyte apie jos naujausią kūrinį „Damos“

Paulius Andriuškevičius

Nuo pradžių belaukiant tęsinio. XII-oji Baltijos trienalė ŠMC

Monika Kalinauskaitė

Fotoreportažas iš parodos „Good Times & Nocturnal News #3“ TRUST Kopenhagos meno festivalyje

artnews.lt

Algimanto Kunčiaus paroda „Vaizdaraščiai“ Nacionalinėje Dailės Galerijoje

Auridas Gajauskas

Tekstas kaip reportažas* apie reportažą kaip tekstą. Belaukiant Joe Bideno su Vitalijumi Strigunkovu.

Jogintė Bučinskaitė

Moterų balsai iš Kinijos. Kristina Inčiūraitė kalbasi su Lingzhen Wang

Kristina Inčiūraitė

10-oji Kauno bienalė „Sujungti“ – jungtys ir naujovės. Pokalbis su Kauno bienalės meno vadove Virginija Vitkiene

Neringa Krikščiūnaitė

LTMKS naujų narių darbų paroda „Įvardijamieji“ projektų erdvėje „Malonioji 6“

Auridas Gajauskas

Fotoreportažas iš parodos „Time Flies Like an Arrow, Fruit Flies Like a Banana“ Tinos kultūros fonde, Graikijoje

artnews.lt

Kasinėjant su Laure Prouvost

Rūta Junevičiūtė

Keramika kaip bomba. Roko Dovydėno paroda „Pottery is the new video“ VDA „Akademijos“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

Justino Vaitiekūno tapybos paroda galerijoje „Akademija“

Auridas Gajauskas

Fluxus su daugeliu užuomazgų: nacionalinės priedermės ir kosmopolitiniai nuotykiai

Skaidra Trilupaitytė

Tonuoti sidabro atspaudai. Apie Alfonso Budvyčio fotografijos parodą „Iškalbinga tyla“ „Prospekto“ galerijoje

Tautvydas Bajarkevičius

VDA Nidos meno kolonijos simpoziumą valdo laikas ir inter-formatyvumas

Vytautas Michelkevičius

Kūryba kaip „double bind“ situacija, arba procesas kuriant dviese. Pokalbis su Vilte Bražiūnaite ir Tomu Sinkevičiumi

Jogintė Bučinskaitė

Parodinis turizmas, arba iš kur kilę „nubrozdinti vaizdai“

Tomas Čiučelis

Galerija „POST“ – po, už, vėliau. Pokalbis su galerijos įkūrėju Andriumi Pukiu

Neringa Krikščiūnaitė

Erwin Wurm parodos ŠMC ir galerijoje „Vartai“

Auridas Gajauskas

Šiuolaikinis menas kaip įrankis. Interviu su „Young Poor Artists“ kolektyvu

Aušra Trakšelytė

Liudviko Buklio paroda „Kaip liežuviai“

Auridas Gajauskas

Fotoreportažas iš 56-osios Venecijos bienalės (III dalis): auksinio liūto laimėtojas - Armėnijos paviljonas

artnews.lt

Sexy structure. Igno Krunglevičiaus paroda „Privatus sintaksės virusas“ galerijoje „Vartai“

Eglė Juocevičiūtė

Fotoreportažas iš 56-osios Venecijos bienalės (II dalis): nacionaliniai paviljonai

artnews.lt

Ledai duoda pieną. Žilvino Landzbergo paroda „Be karūnos“ ŠMC

Neringa Černiauskaitė

Fotoreportažas iš 56-osios Venecijos bienalės (I dalis): All the World’s Futures

artnews.lt

Kūrybiškumas pagal Morfai arba „Apie stumbrus, mamutus ir dideles piktybines karpas“

Dovilė Stirbytė

Fotoreportažas iš Lietuvos paviljono atidarymo Venecijos bienalėje

artnews.lt

Apie atmosferą be tekstų. Povilo Ramanausko paroda „Už horizonto“ galerijoje „Meno parkas“

Giedrė Legotaitė

Nuotykis, nuotekis. Pokalbis su Robertu Narkumi

Gerda Paliušytė

Paroda „Fluxus is Fun, Fun is Fluxus“ galerijoje „101“. Tai deginti muziejus ar ne?

Neringa Krikščiūnaitė

Gintauto Trimako paroda projektų erdvėje „Malonioji 6“

Auridas Gajauskas

Nuostabusis Tobulasis ir aš pats, Jeronimas Gražusis. Jérôme Bel šokio performansas „Pichet Klunchun ir aš pats“ ŠMC

Jurgita Žvinklytė

Įeiti į tėvų kambarį. Aurelijos Maknytės paroda „Tėvų kambarys“ galerijoje „Artifex“

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Laikas gyvenimo fikcijai. Julijos Pociūtės paroda „Trys atspindžio pusė“ galerijoje „Meno parkas“

Giedrė Legotaitė

transmediale & CTM. Festivaliai-sesės Berlyne

Tautvydas Bajarkevičius

Ar tai akmuo, ar robotas. Pokalbis su Stefan Larsson

Neringa Bumblienė

„Gal sunkiausia surasti, aptikti dabartį?“ Pokalbis su Egle Ulčickaite

Neringa Krikščiūnaitė

Fotoreportažas iš Rutos Butkutes parodos „Effort Graph“ Amsterdamo „Fons Welters“ galerijoje

artnews.lt

Valsas su nemirėliu: iki, po, už ir be fotografijos. Gyčio Skudžinsko paroda „12 fotografijos tiesų“ VDA „Titanike“

Tomas Čiučelis

Apie labirintus... Indrikio Gelzio paroda galerijoje „Vartai“

Kęstutis Šapoka

KOMBINATAS: TRUPUTIS TEKSTO. Eglės Grėbliauskaitės instaliacija prie VDA

Kęstutis Šapoka

„Reiktų priminti, kad pagrindinė kūrinio ašis yra KŪRĖJAS...“. Pokalbis su Dainium Liškevičium

Agnė Bagdžiūnaitė

Fotoreportažas iš Deimanto Narkevičiaus parodos „Da Capo" Zagrebo Šiuolaikinio meno muziejuje

artnews.lt

Fotoreportažas iš kolektyvo Pakui Hardware parodos "Lost Heritage" kim? Šiuolaikinio meno centre, Rygoje

artnews.lt

Jurga Barilaitė – pragaras yra sugalvotas

Auridas Gajauskas

„THOMAS“. Pokalbis su Augustu Serapinu

Edgaras Gerasimovičius

Pokalbis su Ieva Misevičiūte

Gerda Paliušytė

Pokalbis su Žilvinu Lilu: apie studentų ir menininkų iniciatyvas 1991-aisiais ir vėliau

Vytautas Michelkevičius ir Kęstutis Šapoka

Kodėl tavo tokia didelė galva? Paulinos Eglės Pukytės paroda „Mergaitės ir Berniukai“ Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose-muziejuje

Kęstutis Šapoka

„Paroda it* (meninis) tyrimas“ projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

KTU viešėsianti garsi rašytoja Tracey Warr: „Kalbą reikia tyrinėti kaip atskirą gyvybės formą“

Aldona Steponavičiūtė

Pokalbis su parodos „Posteris“ kuratore Aušra Trakšelyte

Neringa Krikščiūnaitė

Fotoreportažas iš Venecijos Architektūros bienalės: beieškant Lietuvos (paviljono)

Vytautas Michelkevičius

Pokalbis su Aidu Bareikiu ir Billu Sayloru

Danutė Gambickaitė

Apie parodą, kurią aš mačiau prieš du mėnesius ir kurioje buvo pasakota apie dvejų metų senumo įvykius ir apie nuolatos atsinaujinantį poreikį maišyti „aukštąją“ ir „žemąją“ [kultūras]

Eglė Mikalajūnė

Fotoreportažas iš Šiaurės ir Baltijos šalių meno parodos „Society Acts – The Moderna Exhibition” Moderna Museet erdvėse

artnews.lt

„Neatsakytasis Q“ paroda Šiuolaikinio meno centre

Laurynas Adomaitis

Dark Pool: pokalbis su Ignu Krunglevičium

Ayatgali Tuleubek

(Pa)sąmonės pakraščių beieškant. Linos Fisheye, Austėjos Tavoraitės ir Eglės Abromaitės paroda „Foto-video“ Kauno „POST“ galerijoje

Rasa Kavaliauskaitė

Skamba lyg XX amžiuje. Pokalbis su Deimantu Narkevičiumi apie jo autorinę parodą „Vartų“ galerijoje

Tautvydas Bajarkevičius

Kęstučio Montvido kūrinio „Idiotas“ recenzija

Auridas Gajauskas

Apie Mindaugo Gapševičiaus parodą „0.30402944246776265“ projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

Vilniaus psichogeografija ir pasyvios erdvės. Roko Dovydėno fotografijų paroda projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

Apie oranžerijas. Paroda „Oranžerija“ Užutrakio dvaro vežimyne

Danutė Gambickaitė

Monolito byla: Vilniaus išvarža

Tomas Čiučelis

Žvelgiant iš jūros į krantą: kaip pamėgti liminalumą ir kaitą. Simpoziumas „Interformatas: smėlio tėkmė ir vandens ekosistemos“, 2014 m. gegužės 22-25 d.

Jurij Dobriakov

Prielaidos. Steinar Haga Kristensen paroda „Balastas“ ŠMC

Gerda Paliušytė

Taip tapybiškai keista... Apie Indrės Ercmonaitės parodą JIE „Pamėnkalnio” galerijoje

Tautvydas Bajarkevičius

Fotoreportažas iš parodos „Kas mąsto mane“ Sankt Peterburge

artnews.lt

Jacques Gaspard Biberkopf artcast‘as „Work It“

artnews.lt

„Malonu, kai domisi, bet tikrovė man svarbesnė“. Mindaugo Navako retrospektyva NDG

Neringa Černiauskaitė

Fotoreportažas iš „Nuo 199C iki 199D. Liam Gillick"

artnews.lt

PUOTA. Tomo Martišauskio paroda „ar/arba“ projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

Pokalbis su Espenu Johansenu apie Terenco Koho parodą „Sticks, stones and bones” Bergene, Norvegijoje

Marija Gabrielė Repšytė

SWIM apie SWIM. Dariaus Žiūros paroda ŠMC

Danutė Gambickaitė

Meno kolekcija - (ne)finansinė investicija

Paulius Andriuškevičius

Ariel Soule ir Simon Toparovsky „Gėdos stulpas“ Jono Meko vizualiųjų menų centre. Arba: niekada nestovėk istorijos angelui už nugaros

Auridas Gajauskas

Mintys, kurios išveda iš proto. Vsevolod Kovalevskij projektas Venclovų namuose-muziejuje Vilniuje

Kęstutis Šapoka

Simbiozės strategija arba Stasys Banifacius-Ieva Vilniaus vernisažuose

Eglė Mikalajūnė

Pokalbis su Lina Lapelyte

Justė Kostikovaitė

Fotoreportažas iš Roberto Narkaus ir Justės Kostikovaitės projekto „Half Hotel“ Marakešo bienalėje

artnews.lt

„40 metrų ilgio 13 milimetrų pločio“. Yann Vanderme paroda Prancūzų institute Vilniuje

Kęstutis Šapoka

Pokalbis su Antanu Gerliku

artnews.lt

Vivian Sky Rehberg kalbasi su Melvinu Moti apie ketvirtosios dimensijos temą Moti kūryboje

artnews.lt

Pirmasis pokalbis apie meninį tyrimą: (kodėl gi) menininkui (reiktų) vėl į akademiją?

Vytautas Michelkevičius

Diskursai. Apie eksperimentinės muzikos, garso ir medijų meno festivalį Club Transmediale Berlyne

Tautvydas Bajarkevičius

Tvarkos dėsnis. Gedvilės Bunikytės paroda „Dvi tvarkos rūšys“ projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

Subjektyvūs pamąstymai apie Vito Luckaus parodą Nacionalinėje dailės galerijoje

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

(Vis dėlto,) kas yra Lietuvos šiuolaikinė fotografija?

Jurij Dobriakov

Pokalbis apie kriminalinę poetiką su Indre Šerpytyte

Sandra Drūlytė

Kraštutinumai sutampa

Džekis Nendrė

Triukšmingas žinomos istorijos užtildymas. Vytauto Viržbicko paroda Le Magasin šiuolaikinio meno centre, Grenoblyje

Virginija Vitkienė

Gabrielė Gervickaitė: „Girdėjau, kad robotai irgi įsimyli“

Dovilė Stirbytė

Kasinėjant „Tarpdiscipliniškumo kapinynus (?)“

Dovilė Daunoravičiūtė

Ar žinote, kad...Susitikimas su Marcos Lutyens ir Pascal Rousseau penktajame „Three Uses of the Knife“ cikle

Tautvydas Bajarkevičius

Fotoreportažas iš Tomo Martišauskio parodos „Įrankis/ Creature/ Vera“ Reikjaviko meno muziejuje

artnews.lt

Paroda „Mylios valanda“ galerijoje „Vartai“

Kęstutis Šapoka

Legalizuokime kontrabandą*. Pastabos iš kūrybinių dirbtuvių Contrabbando* Nidos Meno Kolonijoje

Saulius Leonavičius

Fotoreportažas iš Žilvino Kempino parodos „Fontanai“ Reikjaviko meno muziejuje

artnews.lt

Fotoreportažas iš parodos „Fast Flux“ atidarymo Studio-X, Niujorke

artnews.lt

Apie nieko neveikimą. Pokalbis su Laura Selmistraityte

Ana Čižauskienė

Česlovo Lukensko orkestras. Česlovo Lukensko projektas „Dadasklaida“ VDA „Titanike“

Kęstutis Šapoka

Žiema rojuje. Paroda „Savos teritorijos: puolimas, gynyba ir kūryba“ Nidos meno kolonijoje

Danutė Gambickaitė

Žaidimas su šviesa. Pokalbis su Barbora Gediminaite

Ana Čižauskienė

Davidas Joselitas kalbasi su Gregu Lindquistu apie naujausią D. Joselito knygą „After Art“

artnews.lt

Pasivaikščiojimas patvory. 15-oji Tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė „Tapybos kontekstai“ ŠMC

Monika Kalinauskaitė

Fotoreportažas iš parodos „Panslavizmai“ Varšuvoje

artnews.lt

Fotoreportažas iš parodos „Didesnio dalis. Lietuvos šiuolaikinis menas“ atidarymo Londone

artnews.lt

Pokalbis su naujuoju meno ir edukacijos centro „Rupert“ vadovu Juan de Nieves

Gintarė Matulaitytė

Nekritiško kritiškumo slėniuose. Tarptautinis simpoziumas „Interformatas“ Nidos meno kolonijoje

Danutė Gambickaitė

Fotoreportažas iš 55-osios Venecijos bienalės

artnews.lt

Apie vaikščiojimą kaip mąstymo būdą. Vitalij Červiakov „TylĖjimai“ ☼

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Užsūpuojantys Venecijos bienalės atidarymai: antropologinės (dalyvavimo) pastabos

Vytautas Michelkevičius

Rūta Šatalovaitė: „Man įdomu, kokius pokštus laikas krečia su atmintimi“

Dovilė Stirbytė

Zero miestas. Namai, į kuriuos gali sugrįžti tik sapnuodamas

Jurij Dobriakov

Apie diskurso tvarką. Mindaugo Šnipo skulptūrinė instaliacija projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

Videoreportažas iš Frieze New York meno mugės

artnews.lt

Fotoreportažas iš parodos „24 erdvės—Kakofonija“ Malmės Kunsthalėje

artnews.lt

Archyvas archyve arba atvaizdo atvaizdas. Personalinė Vaidos Tamoševičiūtės paroda „Performansų archyvas“ Jonavoje

Vaida Stepanovaitė

„Jūra kiekvieną dieną atrodo kitaip“ – pokalbis su menininkų duetu „Distruktur“

artnews.lt

Sukonstruota šalis: Patricijos Jurkšaitytės paroda „Olandiškos istorijos“ galerijoje „Vartai“

Monika Kalinauskaitė

Paroda „Išnašos“ Šiuolaikinio meno centre. Man irgi trūksta vaizduotės…

Danutė Gambickaitė

Pokalbis su Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro direktoriumi Ignu Kazakevičiumi apie KKKC veiklą

Kęstutis Šapoka

Videoreportažas iš „Independent“ meno mugės Niujorke

artnews.lt

Įsivaizduojama BWPWAP „Transmediale“. Foto-tekstinis pasakojimas

Mindaugas Gapševičius

Vieno kraujo. Apie Donato Jankausko (Duonio) parodą „Sekmadienis“ ŠMC

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Kūnas patiria tai, ką jam įsako kalba. Paroda „Apie praeivius ir kaimynus“ NDG

Arnas Anskaitis

Užuominų alchemija. Apie Dainiaus Liškevičiaus parodą „Trylikto taško projekcijos“ galerijoje „Artifex“

Tautvydas Bajarkevičius

Iš meilės pasakojimui. Paroda „The Book Lovers“ „EFA“ projektų erdvėje, Niujorke

Neringa Černiauskaitė

Ištraukos iš laimingo žmogaus gyvenimo. Pokalbis su Jonu Meku ir fotoreportažas iš Pompidou centro bei „Serpentine“ galerijos renginių

Justė Jonutytė

Ir visa tai, kas yra cool, yra cool. Coolturistės ir jų vaidmuo Lietuvos meno scenoje

Monika Kalinauskaitė

Minia yra netiesa. Paroda „Minios“ NDG

Danutė Gambickaitė

Paralyžiuoti objektai. Nairy Baghramian paroda „Retainer“ Skulptūros centre, Niujorke

Neringa Černiauskaitė

Fotopasakojimas iš parodos „This Will Have Been: Art, Love & Politics in the 1980s“ Bostono Šiuolaikinio meno institute

artnews.lt

Regtaimas apie „Regtaimą“, muzac ir prestižo fantasmagoriją. Paroda „Prestižas: šių dienų fantasmagorija“ KKKC

Danutė Gambickaitė

Atlantidos vaikai ir futurizmų ilgesys. Jūratės Kluonės paroda „Vienos šeimos istorija“ galerijoje „101“

Justina Zubaitė-Bundzė

Pokalbis apie nuojautas ir nesvarbų laiką su Paul Paper ir Tim Kliukoit

Justė Jonutytė

Apie „Laikino meno fondą“. Lauros Garbštienės paroda galerijoje „Vartai“

Danutė Gambickaitė

Šiferis ir sija*. Andriaus Ermino ir Rimanto Milkinto parodos Šv. Jono gatvės galerijoje

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Apie Gedimino G. Akstino ir Jurgio Paškevičiaus parodą „The Gardens“ parodų erdvėje

Kęstutis Šapoka

Apie malagasį Javalsoną ir dOKUMENTA (13)

Danutė Gambickaitė

Lygiosios trimis ėjimais. Paroda „Šachmatų miesto kvartalai“ Nidos menininkų kolonijoje

Kęstutis Šapoka

VAKARAS. NEREIKIA NIEKO. Antano Šnaro skulptūrinė instaliacija projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

Ar įmanoma „suqueerinti“ Lietuvą? Pokalbis su Artūru Tereškinu

Romas Zabarauskas

Apie parodas. „Lietuvos dailė: 18 parodų“ ŠMC

Eglė Juocevičiūtė

III dalis: apie žmonių sodus ir Berlyno bienalę

Danutė Gambickaitė

Vytauto Viržbicko paroda galerijoje „Malonioji 6“

Eglė Mikalajūnė

Stabilus ir lankstus pagal Rimantą Milkintą

Justina Ruzgaitė

Kraštai ir kraštutinumai: apie antrąjį „Interformato“ simpoziumą Nidos meno kolonijoje

Gintarė Matulaitytė

„Katinėlis & Gaidelis“ teikia vilčių - tai ne Valdovų rūmai

artnews.lt

Žaidžiant slėpynes su lavonu

Jurij Dobriakov

Значит опоздал. Kristinos Inčiūraitės projektas „Sekimas“ KKKC parodinėse erdvėse

Neringa Černiauskaitė

Ką dar galima pasakyti apie sovietmetį. Paroda „Galimas modernizmas“ ŠMC

Eglė Mikalajūnė

Dainiaus Liškevičiaus „Muziejus“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Audrius Novickas

Alytaus Pavasaris: psichodekolonizacija arba žemėlapis nėra teritorija! ‎خريطة ليست أراضي

Duomenkasiai

Dviejų dalių tekstas apie Gedimino Akstino ir Antano Gerliko parodą „The Gardens“ erdvėje

Danutė Gambickaitė

Patriotinė kunstkamera Kaunui. Dainiaus Liškevičiaus paroda „Be pykčio“ VDU Menų galerijoje „101“

Ingrida Kazakevičiūtė

Avangardiškumo konkursas arba šventasis naivume... Konkursas ir paroda „Naujojo avangardo“ objektas“ galerijoje „(AV17)“

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Laimonas Zakas, populiarus šiuolaikinis lietuvių menininkas

Romas Zabarauskas

Pokalbis apie laiko kapsules. Akram Zaatari paroda „Kompozicija dviem erdvėms“ ŠMC

Valentinas Klimašauskas

Erdvės tonacija. Michało Budny paroda „Didelė šalis“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Tautvydas Bajarkevičius

Fotoreportažas iš Virginijos Januškevičiūtės ir „The Baltic Notebooks of Anthony Blunt“ projekto „Dešimtas dešimtmetis“ Rygoje

artnews.lt

Atminties perdirbimo studijoje: Rossellos Biscotti paroda „Pirma antraštinė dalis: Bendrijos uždaviniai“ ŠMC

Edgaras Gerasimovičius

Grafitas vs mikroschemos. Galerija „Vartai“ su Mindaugo Lukošaičio solo projektu „VOLTA“ mugėje, Niujorke

artnews.lt

Išrinktas mėgstamiausias publikos bienalės „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“ darbas

artnews.lt

Pašnekesys apie parodą „Vietos karta“ Kauno fotografijos galerijoje

Danutė Gambickaitė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Lakoniškas interviu su Jonu Jurciku

Justina Ruzgaitė

Radijo pokalbis tarp Alex Cecchetti, Monikos Lipšic ir Inesos Pavlovskaitės

Inesa Pavlovskaitė ir Monika Lipšic

Kalės vaikai ir skraidančios lėkštės ir yra tai, kas yra. Pokalbis su tapytoja Stasele Jakunskaite

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Impresijų dykumoje, čiuožinėjant ant Roberto Narkaus fotografijų

Danutė Gambickaitė

Tiesmuki problemų sprendimai. Pokalbis su Ingra Miler

Eglė Juocevičiūtė

Iki pradžios be pabaigos: pokalbis su Alex Cecchetti

Inesa Pavlovskaitė ir Monika Lipšic

Trijų dalių pokalbis su menininke Jurgita Žvinklyte

Danutė Gambickaitė

Artcast: Ray Bartkus „Country Gothic“

artnews.lt

XXI a. reprezentuoja XX a. vizija? Lietuvos fotografijos metraščiai

Paul Paper

Apie meno rinką. I dalis, arba Ha! Ha! Ha! Hi! Hi!

Romas Zabarauskas

Pokalbis su Algiu Lankeliu apie site-specific kūrybą, visose gyvenimo srityse dominuojančią intuiciją ir praeitį

Auridas Gajauskas

Mirksinti R – sulėtintai iki pat „Fotofinišo“

Tautvydas Bajarkevičius

Laimėkite kvietimus į parodas Šiuolaikinio meno centre

artnews.lt

Vaizduotės modernizacija ir antimodernizacija. Sovietinio laikotarpio architektūros ir dizaino parodos Nacionalinėje dailės galerijoje

Eglė Juocevičiūtė

„The Gardens“ atidarymas, arba nauja kosmoso erdvė

Romas Zabarauskas

Fotoreportažas iš Edwardo Kienholzo retrospektyvinės parodos Frankfurto „Schirn“ muziejuje

Boris Symulevič

Dekonstruoti, perkonstruoti, rekonstruoti. Dariaus Vaičekausko paroda „Dekonstrukcijos“ Vilniaus „Prospekto“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

„Tu mane rasi, jei norėsi, sode“. Pokalbis su Marija Šnipaite

Danutė Gambickaitė

Mobilios skulptūros pagal Juozą Laivį

Aušra Trakšelytė

Pokalbis su Emilija Škarnulyte

Eglė Juocevičiūtė

Geras popierius – pusė zino!

Eglė Juocevičiūtė

Fotoreportažas iš Maurizio Cattelan parodos „All“ Guggenheimo muziejuje

Mantas Velykis

„WebJs“ - dar viena naujųjų medijų kalba

Mindaugas Gapševičius

Apie Egyboy personalinę parodą Šiuolaikinio meno centre

Inesa Pavlovskaitė ir Gerda Paliušytė

Konkursas: laimėkite kvietimus į naujas parodas Nacionalinėje dailės galerijoje

artnews.lt

Kodėl nebus sudeginti Blukiai? Žilvino Lanzbergo ir Jaime Pitarch instaliacijos „Vartų“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

Final de la disciplina

Auridas Gajauskas

Pleneras kaip metafizinis siaubas. Vidmanto Ilčiuko projektas „Vartų“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

„Imu“ tuos, nuo kurių pati negaliu nusukti akių. Pokalbis su tapytoja Rūta Povilaityte

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Apie „Jaunojo tapytojo prizą'11“

Danutė Gambickaitė

Artcast: Julius Balčikonis „Rudens širdis“

artnews.lt

Apie mąstymą matymu. Pokalbis su fotografe Santa Katkute

Danutė Gambickaitė

Foto reportažas iš „Frieze“ šiuolaikinio meno mugės Londone

Justė Jonutytė

Estiškas mėnuo (II): Talino fotografijos mėnuo „Magia Naturalis“

Neringa Černiauskaitė

Estiškas mėnuo (I d.): Art is kuku nu ut – šiuolaikinio meno festivalis Tartu

Neringa Černiauskaitė

Kaip padėti vaikui griebtis rimtos knygos arba Dėmesio komiksų megėjai!

Eglė Juocevičiūtė

Pokalbis, įvykęs prie vieno puodelio kavos. Sarah Thom, Gob Squad menininkų grupės narė, apie adrenalino fanatikus, Holivudą ir sinchronizaciją

Monika Lipšic

„Konkretus įvykis, paskatinęs mintis nukreipti į praeitį, buvo mano sovietinio gimimo liudijimo praradimas.“ Interviu su Egle Ulčickaite

Justina Ruzgaitė

Agnė Jonkutė: tyla ir tuštuma miesčioniškame šurmulyje. Agnės Jonkutės paroda Senamiesčio menininkų galerijoje / dirbtuvėje

Kęstutis Šapoka

Apie čekų fotografijos mokyklą. Jaunoji čekų fotografija „Prospekto“ galerijoje

Danutė Gambickaitė

Apie Kauno tekstilės bienalę iš ne kauniečio lūpų. Pokalbis su Ed Carroll

Dovilė Gražytė

Atminties taksidermija. Indrės Šerpytytės paroda „1944–1991“ Vilniaus fotografijos galerijoje

Jurij Dobriakov

Nulis infinityvus. Nėra ribų, nėra limitų. Apie Tomo Martišauskio ir Piere Labat duetinę parodą galerijoje „Vartai“

Justina Žukauskaitė

Laimėkite Tomo Pabedinsko knygą „Žmogus Lietuvos fotografijoje“

artnews.lt

Svetur: Dar kelios erdvės ir jų istorijos: Olafur Eliasson instaliacijos Kijeve

Ignė Smilingytė

Epitetais apie Austrijos šiuolaikinį meną ŠMC

Danutė Gambickaitė

Garsas, architektūra ir miestas festivalyje Tuned City Taline

Tautvydas Bajarkevičius

Meno guru trečiajame pasaulyje. Paroda „Trys pasauliai viename“ KKKC

Neringa Černiauskaitė

TO RENDER OR NOT TO RENDER? Tomas Martišauskis parodoje „ARTscape: Prancūzija“ galerijoje „Vartai“

Kęstutis Šapoka

Praktiška ideologija
. Apie rezidencijų veiklą ir istoriją Roterdame, Olandijoje

Marija Gabrielė Repšytė

In the Mood for Love. Apie Gintaro Znamierowskio ir Donato Srogio parodą JMVMC

Eglė Mikalajūnė

Išjausta mintis ir išmąstytas jausmas. Pokalbis su menininku Arnu Anskaičiu

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Gintaro Zinkevičiaus „Kareivio dienoraštis“ ir pastabos šiandienos paraštėse

Malvina Jelinskaitė

Vilniaus dailės akademijos magistro baigiamųjų darbų gynimai

Danutė Gambickaitė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai Vilniaus dailės akademijoje

Danutė Gambickaitė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Apie vietas, nostalgiją ir šokius. Pokalbis su Gintare Rakickaite

Justina Zubaitė-Bundzė

„Čia visada yra kažkur kitur“. Interviu su menininku Miks Mitrēvics

Danutė Gambickaitė

Save vaidinantys Basanavičiaus nagai. Paroda-dedikacija „Gegužės7“

Neringa Černiauskaitė

Nėra nieko amžiniau už laikina. Paroda „Paminklai, kurių nėra. Paivaikščiojimas po Vilnių“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Eglė Juocevičiūtė

Paaiškink šį atvaizdą: internetas kaip keistenybių kabinetas

Jurij Dobriakov

Videointerviu su Deimantu Narkevičiumi

artnews.lt

Virtualus interviu su Paul Paper

Justė Jonutytė

Raimundas Malašauskas – perspektyvus menininkas? Holograminė paroda „Tulips & Roses“ galerijoje

Romas Zabarauskas

Sociologinis urbanizmas? Pokalbis su Akvile Anglickaite

Eglė Juocevičiūtė

Erdvė, kūnas ir judesys Maya’os Deren ir Meredith Monk filmuose

Artūras Tereškinas

Koridorių ir vitrinų galerijose - kurortinio kolorito spindesys

Metras Penkiasdešimt

Apie paminklus niekiui. Makoto Aida paroda Šiuolaikinio meno centre

Danutė Gambickaitė

Iš vidaus. Andriaus Ermino paroda „Linija. Mėlyna“ galerijoje „AV 17“

Eglė Dean

Blykstės ir vesternai. Pokalbis su Egle Karpavičiūte

Justina Ruzgaitė

Pasijos dėl Minotauro

Gintautas Mažeikis

Ties posūkiu reikia atsigręžti. Paroda „Ultramemoire/Ultraatmintis“ VDA „Titanike“

Danutė Gambickaitė

Artcast: Akvilė Anglickaitė „Tarybinė Moteris“ 5/365, 1982

artnews.lt

„Specific Objects without Specific Form“ - Felix-Gonzales Torres paroda Frankfurte

Boris Symulevič

Erezijos šėlsmas: nuo didybės iki simuliacijos

Gintautas Mažeikis

Du Švėgždos. Paroda „Algimantas Švėgžda (1941-1996). Tapyba, grafika, piešiniai“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Agnė Narušytė

Pokalbis su menininke Indre Ercmonaite

Justina Kučinskaitė

Nuo atsivėrimo – 20 metų. Interviu su galerijos „Vartai“ reprezentatore Lietuvoje ir užsienyje Laura Rutkute

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Apie sezonus, distancijas ir kalbėjimus. Jaunųjų menininkų paroda „Sezonas“ Vilniaus grafikos meno centro ekspozicijų salėje „+“

Danutė Gambickaitė

Žilvino Kempino paroda galerijoje „Vartai“: interviu su menininku

Danutė Gambickaitė

Trumpas pokalbis su Antanu Gerliku

Justina Zubaitė-Bundzė

Radinys: video pasakojimas iš Carsten Nicolai vizito Lietuvoje

artnews.lt

Fotoreportažas iš festivalio „Transmediale“ Berlyne

Vytautas Michelkevičius

Refleksjos apie „iksmenus“ ir juodą skylę. Jaunųjų Ukrainos menininkų paroda „Titanike“

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Artcast: Paul Paper

artnews.lt

Pokalbis su tapytoju Linu Jusioniu

Justina Ruzgaitė

Teoretikai - laimės kontempliuotojai

Gintautas Mažeikis

Laimėkite „Jaunojo tapytojo prizo 2009-2010“ katalogą!

artnews.lt

Subjektyvūs pastebėjimai apie projektą „Už baltos užuolaidos“

Kęstutis Šapoka

Kas nutinka, kai per ilgai žiūri į atvirkščią monetos pusę

Metras Penkiasdešimt

Pokalbis su Andriumi ir Nerijumi Erminais

Justina Kučinskaitė

Nuobodulio retorika

Jurij Dobriakov

Tikėjimo riterio stabdžiai yra MADDESTMAX važiuoklė. Pratarmė į Antano Gerliko kitos valandos parodą

Auridas Gajauskas

Tautų draugystė bando tęstis. „Zugzwang“ Taline

Eglė Juocevičiūtė

„Laisvė mąstyti“. Evaldo Janso dokumentinio filmo premjera

Kęstutis Šapoka

„Asmeninė kūrėjo erdvė, visų pirma, yra jo galvoje.“ Pokalbis su Kristina Inčiūraite

Justina Ruzgaitė

Laimėkite naują žurnalo „Dailė“ numerį!

artnews.lt

Darius Vaičekauskas „Parodos atidarymas“

artnews.lt

Autobio[foto]grafijos

Jurij Dobriakov

Šiuolaikinis muziejus: pokalbis su NDG vadove Lolita Jablonskiene

Karilė Nefaitė

Juozas Laivys

artnews.lt

Apie žavesį. Dalios Dūdėnaitės ir Elenos Narbutaitės paroda „Planeta“ ŠMC vitrinoje

Eglė Mikalajūnė

Provincijos trauka. Nidos meno kolonija tarptautiniame projekte TRACES

Jurij Dobriakov

Fotografijos filosofija II: Vilém Flusser

Toma Stasiukaitytė

Mirti scenoje. Jesper Just ir S & P Stanikų kūryba „Vartų“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

Įvairialypiškumo fazėje. Vilniaus grafikos meno centro 10-ies ir galerijos „Kairė – dešinė“ 15-os metų sukaktys

Eglė Juocevičiūtė

„Kultūrai reikia sukrėtimo, reikia mirties.“ Pokalbis su menininkais Svajone ir Pauliumi Stanikais

Aistė Julija Butkutė

Arnas Anskaitis „Tradicija“

artnews.lt

Neiššukuotos stygos ir kiti atvejai. Apie Linos Lapelytės garsynus

Tautvydas Bajarkevičius

Fotografijos filosofija I: Roland Barthes ir Camera Lucida

Toma Stasiukaitytė

Apie Juliją, čigonę ir kodėl su Roko Pralgausko herojais norisi pasisveikinti. Roko Pralgausko „Paroda“ Vilniaus fotografijos galerijoje

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

M.K. Čiurlionio kūrybos retrospektyva „Ezoterinė kelionė“ Milane

artnews.lt

Daugiau nei iliuzija. Pokalbis su parodos „Milijonas ir viena diena“ kuratoriais

Danutė Gambickaitė

1,5 naujos skilties: „Idėjų birža“ ir „Konkursai“

artnews.lt

„Migruojančios meno akademijos“: mobili meno edukacijos logika. Pokalbis su Mindaugu Gapševičiumi

Eglė Obcarskaitė

Iš asmeninio tinklaraščio apie meną į subkultūros kūrimą: žinutė entuziastams

artnews.lt

Minskas – ne už kalnų. Pokalbis su šiuolaikinio baltarusių meno parodos „Durys atsidaro? Baltarusių menas šiandien“ kuratoriumi Kęstučiu Kuizinu

Eglė Juocevičiūtė

Ignas Krunglevičius „DANCE“

artnews.lt

Milijonas ir viena iliuzija. Paroda „Milijonas ir viena diena“ NDG

Kęstutis Šapoka

In memoriam: Kazys Varnelis (1917 - 2010)

artnews.lt

Apie permainas ir nepermainas „Jaunojo tapytojo prize“

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Artcast: 2 metai su artnews.lt

artnews.lt

Kai meną gali nešiotis rankinėje. Interviu su kolekcionieriais Isabelle ir Jean-Conrad Lemaître

Ilma Nausėdaitė

Apie nematomybę kaip galimybę ir būtinybę. Kelios impresijos, stebint paminklo Nematomam žmogui statymą Kaune

Danutė Gambickaitė

Kai skaitymas akina: ko nereikia ieškoti parodoje „Lietuvos amatai: dekada“ Vakarykščio meno centre

Metras Penkiasdešimt

Kažkas atsitiko su pasakojimu. Pokalbis su parodos „Lietuvos dailė: 2000-2010“ Šiuolaikinio meno centre bendrakuratore Ūla Tornau

Eglė Juocevičiūtė

Netoli Platelių nykiau nei Pietų Tirolyje. Grupės Local to Local projektas „Dvina Silo Art Complex“

Eglė Juocevičiūtė

Socialinė būtinybė ir būtinybės socialumas. Ray Bartkaus ir Rafał Bujnowski paroda „Vartų“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

Tapyba griuvėsiuose! Jaunųjų Baltijos šalių menininkų paroda „Zugzwang“

Eglė Juocevičiūtė

Iš nuobodulio. Paroda „Nuobodulys“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Eglė Juocevičiūtė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė ir Danutė Gambickaitė

Pažadinti Lolitą, Ievą ir kitas moteris arba „gamta jau tūnojo joje“. Kristinos Sereikaitės paroda „Esu. Būsiu“ Vilniaus fotografijos galerijoje

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Miesto „dailinimo“ epidemijos protrūkis Saulės mieste

Metras Penkiasdešimt

Jokūbas Čižikas

artnews.lt

370: interviu su Raimundu Malašausku. Su jo komentaru šiuolaikinis menas priartėja prie gyvenimo

artnews.lt

Pasikeitimas nuomonėmis. Paroda „Šiuolaikinė tapyba. Postevoliucija“ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose

Neringa Černiauskaitė

Chamai, tikrumo! Komentaras apie R.Čičelio interviu su A.Raču apie socialinį tinklą Facebook

Tomas Čiučelis

Klaidingas atpažinimas ir nuotaikos po to. XIII-oji Baltijos tapybos trienalė „Klaidingas atpažinimas“ ŠMC

Eglė Mikalajūnė

Koks yra prailginto gyvenimo pojūtis? Interviu su Dariumi Mikšiu

Auridas Gajauskas

Pokalbis su Gagosian galerijos vadove Victoria Gelfand

Ilma Nausėdaitė

Ar šaukštas deguto statinę medaus pagadina?! Tado Vosyliaus paroda „T.V. Vol. 1“ galerijoje „Akademija“

Danutė Gambickaitė

Jauniems fotomenininkams diagnozuotas pamazgų perteklius

Valdas Jugendas

Dar viena konspiracija

Tomas Čiučelis

Dainius Liškevičius „Patriotų dainos“

artnews.lt

Kai (as)meninė fantazija tampa viešu reikalu

Metras Penkiasdešimt

Socialiniai „pautai“ . Paroda „Moters laikas. Skulptūra ir kinas“ NDG

Kęstutis Šapoka

Stalkerio žemėlapis. Jaunųjų menininkų paroda buvusioje „Tauro“ alaus gamykloje

Neringa Černiauskaitė

Julijonas Urbonas: mąstantis daiktais

Jurij Dobriakov

Alternatyva ar karikatūra? Pokalbis po pirmų atvirų tarpdisciplininių menininkų studijų dienų „Fluxus Ministerijoje“

artnews.lt

Šarūnas Sauka „Citatos“

artnews.lt

Money makes the world go round. XIII Vilniaus Aukcionas

Neringa Černiauskaitė

Sugestyvi vienos raidės poetika. Coro Collective „Raidyno pamoka“

Tautvydas Bajarkevičius

„Rūdninkų“ knygyno lentynos pasipildė naujais žurnalais

artnews.lt

Robertas Narkus „Septynioliktas“

artnews.lt

Naujasis muziejus: nuo eksperimentinės projektų erdvės iki Koonso kontroversijos

Laima Kreivytė

Knygos „Magdalena Birutė Stankūnė – Stankūnienė. Žiedais kaišytos nostalgijos keliu“ pristatymas Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje

artnews.lt

Festivalis KAUNAS PHOTO naktinės su portugalų ir brazilų fotografija

artnews.lt

Piligrimystė taip pat dažnai yra tik dar vienas turistinis maršrutas į sėkmę. Pokalbis su Laura Garbštiene

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

PUNK IS (not) DEAD (anymore) Lietuvos meno scenoje. Martos Vosyliūtės paroda „Sekta“ Vilniaus geležinkelio stotyje

Eglė Mikalajūnė

Artnews.lt „Bystró“ bare pilstys meno naujienas

artnews.lt

Nauja žurnalų siunta „Rūdninkų“ knygyne

artnews.lt

Tapimas savimi. Apie projektą „Jei tu žinai, kad čia yra ranka“

Kęstutis Šapoka

Kritikos maršrutai: Vilnius–Šiauliai–Panevėžys>ENTER8>9KOMBINACIJOS

Vytautas Michelkevičius

Nauja Tado Blindausko skulptūra Tautai

Metras Penkiasdešimt

Linas Jablonskis „Kintantis“

artnews.lt

Nenuspėjamoji Vienos mugė

artnews.lt

Fluxus ar ministerija? Fluxus ministerijos atidarymas

Kęstutis Šapoka

13 klausimų parodoje „Akademija“

Neringa Černiauskaitė

Sauliaus Labanausko tapybos paroda Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje

artnews.lt

Bendrijos gimimas (II d.)

Tomas Čiučelis ir Jurij Dobriakov

Agnė Bagdžiūnaitė „Iliustruotasis mokslas / Illustrated science“

artnews.lt

Jonas Žakaitis: Tulips & Roses kelionė į Briuselį

Boris Symulevič

Dailininkas vojeristas aukų tyko Vilniaus kiemeliuose

Valdas Jugendas

JI, madona ir chiaroscuro. Akvilės Anglickaitės paroda galerijoje „Kairė–dešinė“

Lina Michelkevičė

Lentynos ir savanoriai

artnews.lt

Nauji žurnalai ir knygos „Rūdninkų“ knygyne

artnews.lt

Lentynose - Douglas Crimp „On the Museum's Ruins“

artnews.lt

Arturas Bumšteinas „Aš noriu kilti ir kristi, kilti ir kristi“

artnews.lt

Šiek tiek apie akademistinę manierą Lietuvos dailėje ir R. ir A. Gataveckų parodą „Situacija“ galerijoje „Meno niša“

Danutė Gambickaitė

„M. K. Čiurlionis ir jo amžininkai“ KUMU muziejuje Estijoje

artnews.lt

Bemiegės naktys tęsiasi. Pokalbis su fotomenininke Joana Deltuvaite

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Ugnius Gelguda „Che cos'è l'arte, Andrei?“

artnews.lt

Man jūsų taip pat gaila, Kęstuti Šapoka!

artnews.lt

Inos Budrytės tapybos paroda Modernaus Meno centre

artnews.lt

Mitai ir faktai XII-ame Vilniaus aukcione

artnews.lt

Jurij Dobriakov „When You Expect Whistles, It's Flutes“

artnews.lt

Šarūnės Ivoškaitės skaitmeninio estampo paroda „Ribose“ Kauno menininkų namuose

artnews.lt

Rūtos Žeglevičės fotografijos paroda „Tylos stotelės“ Kaune

artnews.lt

Neiššifruojami išsireiškimai. Paroda „Laisvalaikis, sportas, kultūra“ JMVMC

Eglė Juocevičiūtė

Tautvydas Bajarkevičius „Įkūnijimas / Objectification of the Body“

artnews.lt

Algirdo ir Remigijaus Gataveckų paroda „Situacija“ galerijoje „Meno niša“

artnews.lt

Lietuvos dailininkų sąjungos auksinių ženkliukų ir premijų teikimas

artnews.lt

Paroda „Meno kūrinys lietuvių pasakų motyvais“ „Akademijos“ galerijoje

artnews.lt

Aktas - visos fotografijos fundamentas!

Metras Penkiasdešimt

Laikas ir lietuviai Berlyno Transmediale festivalyje

Danutė Gambickaitė

Paroda „PIEŠINYS 2010“ „Arkos“ dailės galerijoje

artnews.lt

Dar šiek tiek apie rašymo meną ir nespalvotas reprodukcijas

artnews.lt

Aštuoni klausimai Jolantai Mikulskytei. Paroda „Sapnų mašina/Dream Machine” galerijoje „Kairė-dešinė“

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

MOYTOY invazija „Kultūrpolyje“

artnews.lt

Pusvalandis su John Baldessari

artnews.lt

Tapybinės būsenos dailės salone „Meno zona“

artnews.lt

Valentino Juraičio parodos bei albumo pristatymas Klaipėdoje

artnews.lt

Garsas sklinda toliau. Paroda „Garsas/Artkor“ „Artkor“ erdvėje.

Eglė Juocevičiūtė

(Re)konstrukcijos pabaiga

artnews.lt

Savicko paveikslų galerijai ir dailės mokyklai – 10 metų

artnews.lt

Pastabos apie kiberkultūrą. Technostalgija.

Tomas Čiučelis

Lietuvoje lankysis kanadiečių alternatyvaus kino ir roko įžymybė Bobas Wisemanas

artnews.lt

Trys žvalgai apie KUMU ir NDG: nacionaliniai pasididžiavimai ir gėdos

Eglė Juocevičiūtė, Eglė Likaitė, Jolanta Marcišauskytė – Jurašienė

Kūrybinio verslo konsultantas Davidas Parrishas lietuvius supažindins su kūrybinių industrijų galimybėmis

artnews.lt

A. Mončio namuose-muziejuje - Arūno Kulikausko ir Giedriaus Liago fotografijų paroda

artnews.lt

Čiupinėti vynuoges. Apie Levo Manovičiaus knygą "Naujųjų medijų kalba".

Erika Grigoravičienė

Giedriaus Jonaičio paroda "Karas" - "Kairėje - dešinėje"

artnews.lt

Meno kolekcionavimo malonumai ir pavojai

artnews.lt

Ukrainos fotomenininko paroda "Prospekto" galerijoje

artnews.lt

Apie „Fluxus pasirodymų“, Šarūno Barto retrospektyvos bei Skrajojančio olando derinį JMVMC

Danutė Gambickaitė

Bendrijos gimimas (I d.)

Tomas Čiučelis ir Jurij Dobriakov

Industrinis Pinokis ir Jokūbo kopėčios Savicko paveikslų galerijoje

artnews.lt

Aloyzo Stasiulevičiaus parodos „Vilniaus paveikslas. Nuo štricho iki potėpio“ paroda "Arkoje"

artnews.lt

Moterų - dailininkių paroda "Arkos" galerijoje

artnews.lt

Lietuvių dailės paroda Vašingtone

artnews.lt

Knygos apie Arūną Vaitkūną pristatymas Vilniuje

artnews.lt

Rašytoja Maria Fusco apie Prometėją, Henry Thoreau ir rašymo meną

Neringa Černiauskaitė

Vidutinybė kaip įdomybė. Kristinos Inčiūraitės projektas „Išlikimas“ Šiuolaikinio meno centre

Eglė Juocevičiūtė

Vilnius – visų galų sostinė

Valdas Jugendas

Dailės istorikai fotografo akimis

artnews.lt

Tiesink "Vamzdį", kol slaptas

Metras Penkiasdešimt

Kontekstai ar reklama? Paroda "POST ARS_20_KONTEKSTAI" Šiuolaikinio meno centre

Eglė Juocevičiūtė

Jonas Zagorskas ir Laura Garbštienė apie pripažinimą, įtakas ir sugrįžimą į dirbtuves

Jonas Zagorskas ir Laura Garbštienė

Gyvenimas kaip kine. Paroda „ARTscape: Italija“ galerijoje „Vartai“

Jurij Dobriakov

Privačios atminties paieškos. Paroda "Kuriant atmintį" Šiuolaikinio meno centre

Eglė Mikalajūnė

Viskas kaip tik taip, kaip reikia. Klaipėdos menininkų grupės „Doooooris“ albumas

Kęstutis Šapoka

Apie Gasiūno kozirius "Swedbank meno apdovanojimo 2009" konkurse

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Pokalbis su kuratore Laima Kreivyte apie tai, ko nenorima matyti

artnews.lt

Vytauto Balčyčio fotografijos paroda "Lietuvos miesteliai" Vilniaus fotografijos galerijoje

artnews.lt

Kritikos maršrutai: Vilnius – Alytus. ŽIV Alytuje

Kęstutis Šapoka

Ištrauktas iš pogrindžio? Pokalbis su tapytoju Kristijonu Miliūnu

Kristina Stančienė

Vienos knygos parodų ciklas: Lino Jablonskio „Lettres du guerre“ Šiuolaikinio meno centre

artnews.lt

Kultūros maršrutai Vilnius – Šiauliai. „Virusas“, kuriuo verta užsikrėsti

Neringa Černiauskaitė

Trys "Three uses of the knife" pjūviai. Meno kritikės - Eglė Juocevičiūtė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė bei Danutė Gambickaitė - kalba apie meno kritikų dirbtuves.

Eglė Juocevičiūtė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė ir Danutė Gambickaitė

Apie pavadinimą, apie istoriją, apie sukimąsi ratu ir dar kartą apie pavadinimą. Paroda "One dog" Vilniaus geležinkelio stotyje

Danutė Gambickaitė

Surask priešą ir...nufilmuok. Paroda "ARTscape Belgija: Hans Op de Beeck ir Monika Bielskytė" galerijoje "Vartai"

Neringa Černiauskaitė

Išgyvenimo mokykla: Marmalencija. Paroda "Turbulencija. Trys požiūriai" Vilniaus Rotušėje

Kęstutis Šapoka

Stilinga kančia Rafał Pieśliak paroda "Nemiga/Insomnia" "Artkor" projektų erdvėje

Eglė Juocevičiūtė

Arvydo Šliogerio fotografijų knygos „Melancholijos archipelagai“ recenzija

Lina Fisheye ir Viktoras Bachmetjevas

Paskutinė X Baltijos tarptautinio meno trienalės „Miesto istorijos“ savaitė

artnews.lt

Žilvinas Kempinas apie sunkumus, ruošiantis Venecijos Bienalei, laiką, erdvę ir Lietuvą

Neringa Černiauskaitė

Laikai, kai žodis "propaganda" neturėjo neigiamo atspalvio. Paroda „Šaltojo karo metų modernizmas. Menas ir dizainas: 1945–1970“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Eglė Juocevičiūtė

Įelektrinta erdvė. Psichikos tempimo pratybos. Paroda "New Prospect" galerijoje "Vartai"

Kristina Stančienė

Vilnius COOP - paskaita apie sovietines valgyklas

artnews.lt

Sveiki atvykę į savo karasą, arba Kažkas tikrai įvyks

Tomas Čiučelis ir Jurij Dobriakov

Vaizdinis pasakojimas iš lietuvių pasirodymo Londono Frieze meno mugėje

artnews.lt

Dailininkų vergovė ir jų globėja Bruknė

Metras Penkiasdešimt

Vilnius COOP kviečia į naujus renginius

artnews.lt

Spalis – tarptautinis postžmogaus mėnuo! Paroda "Žmogus, transžmogus, postžmogus, robotas“ „Arkos“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

Dokumentiškumas “Miesto istorijose”. X Baltijos tarptautinio meno trienalė 2009 Šiuolaikinio meno centre

Ieva Petkutė

Vilnius COOP kviečia į Joannos Warszos paskaitą apie Vilnių - prarastąją gimtinę

artnews.lt

Nauji X Baltijos tarptautinio meno trienalės „Miesto istorijos“ renginiai šį šeštadienį

artnews.lt

Kieno miške pėdsakai? II – oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė "Litexpo" parodų rūmuose

Kristina Stančienė

Vaizdinga paroda ARTscape Ispanija: Ignasi Aballí "Coming soon" ir Gintaro Makarevičiaus "Sibiro testamentas" galerijoje „Vartai“

Eglė Juocevičiūtė

Moteriškumo kaukė ir paslapčių draugija. Gintaro Didžiapetrio „Parodos“ galerijoje „Tulips & Roses”

Neringa Černiauskaitė

„maProject“ – tarpdisciplininių menų sintezė

artnews.lt

Tikrumo horizontas. Yanno Grosso paroda „Horizonville“ Vilniaus fotografijos galerijoje

Jurij Dobriakov

ŠMC pradeda Vilnius COOP viešų paskaitų ir filmų peržiūrų ciklą

artnews.lt

Kartojimas - mokslų motina. Paroda ARTscape Portugalija: João Paulo Feliciano "Muzikos pamokos" ir Laura Garbštienė galerijoje "Vartai"

Neringa Černiauskaitė

Eidamas kilpom sužinai daugiau, nei stovėdamas vietoj. Paroda "Šuoliai ir kilpos" ŠMC rūsio salėje

Eglė Juocevičiūtė

Paskutinioji serijos "Kita fotografija" recenzija: Monika Bielskytė "Neatmenami laikai"

Neringa Černiauskaitė

ARTscape: JUNGTINĖ KARALYSTĖ Roger Palmer ir Paulina Eglė Pukytė parodoje "Dislokuoti"

artnews.lt

Kai normalu yra nenormalu. Tatjanos Doll ir Andriaus Zakarausko paroda „Vartų“ galerijoje

Kęstutis Šapoka

Pokalbis su Jonu Zagorsku apie Italiją, performanso sceną Lietuvoje ir ateities planus

Neringa Černiauskaitė

Antroji leidinių serijos "Kita fotografija" recenzija: Gintautas Trimakas "Miestas kitaip"

Neringa Černiauskaitė

"Šuoliai ir kilpos" Šiuolaikinio meno centre

artnews.lt

Didieji japoniški simptomai. Paroda „Big in Japan“ Šiuolaikinio meno centre

Jurij Dobriakov

Pirmoji serijos "Kita fotografija" recenzija: Alvydas Lukys "Būtasis tęstinis"

Neringa Černiauskaitė

Kūno problemos. Paroda “Į(si)kūnijimai” galerijoje “Kairė-Dešinė”

Eglė Juocevičiūtė

Kuris brolis didesnis?

Tomas Čiučelis

Kas nutinka simuliakrui tapyboje?

Neringa Černiauskaitė

Galerijoje "Kairė - dešinė" paroda "Į(si)kūnijimai"

artnews.lt

Skaudučio pranašystės ir trumpas įvadas į terminologiją

Metras Penkiasdešimt

„Big in Japan“ - pirmoji didelė Japonijos šiuolaikinio meno paroda Lietuvoje

artnews.lt

Artėjant Nacionalinės dailės galerijos atidarymui - interviu su jos vadove Lolita Jablonskiene

Boris Symulevič

Meno lauko teršėjai. „Brigada Kormoran“ paroda geležinkelio stotyje

Eglė Juocevičiūtė

"Tulips & Roses" galerijoje - viskas, kas netelpa šioje eilutėje

artnews.lt

Vilniuje atidaromas vieno menininko muziejus „terra megalomanica“

Valdas Jugendas

Lipdymo pamokos. "Atelier van Lieshout" ir Dainiaus Liškevičiaus ekspozicija „Vartuose”

Kęstutis Šapoka

Brigada kormoran - tapybos ir video meno paroda Geležinkelio stotyje

artnews.lt

Aktyvizmas kaip laboratorinis būvis: teo(e)retikų įspūdžiai iš "kultūros kurorto"

Tomas Čiučelis

Įspūdžiai iš "Šiuolaikinis Lietuvos menas - naujai" parodos Klaipėdos parodų rūmuose

Gytis Skudžinskas

Déjà vu. Paroda "Intimate revolt" "Prospekto" galerijoje

Neringa Černiauskaitė

Jungtinių Obamos Apskričių peizažai stebina renesansinius sostinės miestelėnus

Metras Penkiasdešimt

Siūloma Mekčiūnų meną įkalinti Lukiškėse, o Guglenchaime rengti „bobelių parodas“

Valdas Jugendas

Narkotikai. Paroda "Kintančios tapatybės" Šiuolaikinio meno centre

Eglė Mikalajūnė

Pirmasis Teo(e)retikų straipsnis - Internetinis komentaras: simptomas, virstantis norma?

Tomas Čiučelis

Vienaragio keliai ir klystkeliai

Tautvydas Bajarkevičius

"Lik sveika, kultūra" baigėsi nukryžiavimu

Metras Penkiasdešimt

Mažytis laimingas intervalas. Paroda "The happy interval" galerijoje Tulips & Roses

Kęstutis Šapoka

Lietuvos menas - NAUJAI ar asmeniškai? Iš susitikimo su kuratoriumi Krzysztofu Stanislawskiu

artnews.lt

ARTscape pristato Olandijos kultūrą

artnews.lt

Pranašiška paroda? "Things to come" ARTKOR projektų erdvėje

Eglė Juocevičiūtė

Nesvarbus nesvarbiame. Paroda "Decentristai/Paraštės: 1 m už paveikslo"

Eglė Juocevičiūtė

Vilnių užplūdo pseudoherojai

Izaura Martinez

Tulips & Roses galerijoje - "Laimingasis tarpas"

artnews.lt

Jono Meko vizualiųjų menų centre - „MŪSŲ LAIKŲ HEROJAI”

artnews.lt

Savaitės radinys - artreview.com

artnews.lt

Pinigus Lietuvos kultūrai išmušinės iš Somalio piratų

Valdas Jugendas

Realybės šou "Meno-septynkovė" jau piktina dvasinguosius

Metras Penkiasdešimt

Šiuolaikinio meno centre - Šveicarijos meno apžvalga

artnews.lt

Tikrovė yra melagių išradimas

Neringa Černiauskaitė

Molbertas Klynka: „Lietuva turi kurti amžinos partizanų šalies įvaizdį.“

Valdas Jugendas

Tikėjimas keistybėmis. Apie parodą „Space Oddity“, kosmines ir istorines odisėjas, emocingų patirčių ilgesį ir komunikatyvių parodų stoką

Lina Michelkevičė ir Vytautas Michelkevičius

Tūkstantmečio "Verpstėje" - tik nebegyvų didvyrių vardai

Metras Penkiasdešimt

"Solo fotografijos galerijai" - Ugniaus Gelgudos ir Neringos Černiauskaitės paroda Vilniaus fotografijos galerijoje

artnews.lt

ARTscape Austrija - Erwin Wurm ir Žilvino Landzbergo duetas "Vartuose"

artnews.lt

Avralas! (nauja pradžia)

Valdas Jugendas

Vaiduokliško pasaulio grožybės (ir košmarai)

Jurij Dobriakov

Ekskursija "laiko mašina" po Vilniaus galerijas

Neringa Černiauskaitė

Savaitės radinys - Artipedia

artnews.lt

Andriaus Kviliūno ir Kęstučio Šapokos pokalbis pasibaigus "Niir" projektui

artnews.lt

Martijn in't Veld galerijoje „Tulips & Roses“: baltasis kubas įskrieja į orbitą

Virginija Januškevičiūtė

Šiuolaikinio meno centro parodoje - visa eilė renginių

artnews.lt

ARTscape programoje – kaimyninės Estijos meno mėnuo

artnews.lt

Linas Jablonskis apie paišymo malonumą ir "indie" ribas

Neringa Černiauskaitė

Auroros Reinhard fetišistiniai objektai "Vartų" galerijoje

Neringa Černiauskaitė

Savaitės radinys: ArtArtArt

Boris Symulevič

10 klausimų Jurgai Barilaitei po jos video peržiūros JMVMC

Izaura Martinez

Mėgaukitės skrydžiu (ir nekreipkite dėmesio į oro duobes)

Neringa Černiauskaitė

Įspūdžiai iš Kęstučio Šapokos video darbų peržiūros JMVMC

Izaura Martinez

Savaitės radinys: Artobserved

Boris Symulevič

Savaitės radinys: Onestar Press

artnews.lt

Kai kuratorius tampa menininku

Neringa Černiauskaitė

Savaitės radinys: We Make Money Not Art

artnews.lt

Savaitės radinys: UOVO

artnews.lt

"Popierinis ekranas / paper screen" šiuolaikinio piešinio paroda "Vartuose"

artnews.lt

Rygos arsenalas pristato: Lietuvos menininkų TOP 20

Eglė Mikalajūnė

Džonis vis dar horizonte

Neringa Černiauskaitė

Kęstutis Kuizinas neverkia

Jurij Dobriakov

Savaitės radinys: The Art Newspaper

artnews.lt

Savaitės radinys: Vernissage TV

artnews.lt

Apie fotografiją ir atmintį

Tautvydas Bajarkevičius

"Ir tada atėjo Džonis" - Liudviko Buklio ir Antano Gerliko paroda galerijoje Tulips & Roses

artnews.lt

Savaitės radinys: Museo Magazine

artnews.lt

Talentų medžioklės ypatumai

Neringa Černiauskaitė

Savaitės radinys: LabforCulture

artnews.lt

Pavojinga video meno dozė klaipėdiečiams

Neringa Černiauskaitė

Savaitės radinys: UbuWeb

Boris Symulevič

Pirmą ir antrą kartą. STROOM Premium menininkai ir retroaktyvi anksčiau negrąžintų darbų paroda ŠMC

artnews.lt

Antanas Sutkus vs. Ugnius Gelguda

artnews.lt

Videomeno paroda Klaipėdoje

artnews.lt

G. Trimako paroda “Venecija”

artnews.lt

Savaitės radinys: E-flux

artnews.lt

Galerijoje „Vartai“ – Lietuvos dailės dinozaurai "Angis"

artnews.lt

Lietuvos dailė’08, Fotografija – kuratoriai vs menininkai?

Neringa Černiauskaitė

Regėjimo pratimai su galerija "Tulips & Roses" Liverpulyje

artnews.lt

Savaitės radinys: Independent Collectors

artnews.lt

A. Bagdžiūnaitė ir D. Noreika "Domas (vienas)"

artnews.lt

„Garso zona“

artnews.lt

„Menų mugė: FeelArt“ – sparnai jauniems Lietuvos menininkams

Boris Symulevič

Ray Bartkus "Vartuose"

artnews.lt

Kas yra Review

artnews.lt

Mėnesio kūrinys: Mindaugas Navakas "Kablys"

artnews.lt

Savaitės radinis: Artigo

artnews.lt